Skriv ut

Gramoavtalen


1. I medhold av lov av 12. mai 1961 nr 2 om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven)


    § 45b, skal det betales vederlag til utøvende kunstnere og produsenter når deres innspilte musikk blir offentlig fremført, bl a i teater- og ballettforestillinger. Gramo er oppnevnt av Kulturdepartementet til å inngå vederlagsavtale på vegne av disse rettighetshaverne.

2. NTO godkjenner vederlagsnivå og vederlagsbetaling for sine medlemmer som gjengitt i denne avtale. NTO vil informere teatrene om avtalen, og bistå Gramo med å få oppnevnt ansvarlige i teatrene for rapportering og vederlagsbetaling samt gjennomføringen av avtalen.

3. Vederlaget skal for år 2008 utgjøre kr 1051,83,- per forestilling.
    Vederlaget reguleres ved hvert årsskifte og følger utviklingen i konsumprisindeksen med basismåned august foregående år.
4. Når forestillingen vises fortløpende fem eller flere ganger på samme sted, reduseres vederlaget med en fjerdedel av det totale vederlaget for hele spilleperioden. Det samme gjelder sammenhengende turneer med fem eller flere forestillinger.
    Når forestillingen vises på biscener (en biscene er en fast scene på et teater i tillegg til hovedscene), ved oppsøkende scenisk virksomhet i skoletiden, på fritidsklubber og på eldreinstitusjoner betales halvt vederlag.

    Det skal ikke betales vederlag til Gramo for forestillinger der det kun anvendes innspillinger med utøvende kunstnere som teateret selv har engasjert og betalt, og hvor slike innspillinger kun skal anvendes i teaterets egne forestillinger.

5. Teateret skal innen 15. mai og 15. november hvert år oversende Gramo oppstilling over antall forestillinger samt øvrige vederlagsrelevante opplysninger. Opplysningene skal oversendes på rapporteringsskjema utferdiget av Gramo.

6. Gramo fakturerer to ganger årlig. Betalingsvilkår er 14 dager fra fakturadato.
    Ved forsinket betaling har Gramo rett til å kreve purregebyr på kr 50,- og den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente. Hvis opplysningene om musikkbruken viser seg å være ukorrekt, kan Gramo beregne vederlag på bakgrunn av korrekte opplysninger og belaste forsinkelsesrente.

7. Avtalen kan sies opp før 1. oktober hvert år med virkning for påfølgende vederlagsår. Så lenge partene er i forhandlinger om ny avtale, skal satsene i gjeldene avtale anvendes.