Skriv ut

5 Reise og turné


5.1  Tjenestereiser
a) Statens reiseregulativ gjelder.
 
b) Bestemmelsene i statens reiseregulativ gjøres gjeldende for alle som reiser innenlands i tjeneste for virksomheten hvis ikke annet er bestemt eller følger av ansettelsesvilkårene.
c) For reiser utenfor riket og for reiser av særlig art, kan virksomhetene inngå lokal avtale med de ansattes organisasjoner om annen godtgjørelse enn bestemt i regulativet og om særlige regler for beregningen.
d) For tjenestereiser gjelder § 8 i Hovedtariffavtalen i staten, fellesbestemmelsene. 
 
5.2  Turnebestemmelser
5.2.1 Generelle bestemmelser

I spesielle tilfeller kan andre ordninger fastsettes ved lokale særavtaler. Slike avtaler skal være tidsbegrensede.
 
 
5.2.1.1  Statens reiseregulativ
Statens reiseregulativ gjelder for området.
 
For reiser utenfor riket og for reiser av særlig art, kan teatret lokalt inngå avtale med de ansattes organisasjoner om annen godtgjøring enn bestemt i reiseregulativet og om særlige regler for beregningen.
 
 
5.2.1.2  Sammenheng med andre paragrafer i avtaleverket
Følgende paragrafer i fellesbestemmelsene utgår under turné og erstattes av de etterfølgende bestemmelsene i denne paragraf, hvis det ikke er gjort spesielle henvisninger i denne paragrafs underpunkter:

- § 3 med unntak av §§ 3.1.6 andre ledd 
- § 3.3 med unntak av § 3.3.8
- § 3.5.10
 
§ 4.3 – velferdspermisjoner – gjelder også under turné, men permisjonsdager skal så langt det er mulig uttas uten at det er til hinder for turnéens gjennomføring. Reiser hjem/tilbake på grunn av velferdspermisjoner dekkes av arbeidstakeren.
 
5.2.1.3  Turnéplikt
Ansatte ved teatret har 30 dager i sesongen (1.8 – 31.7) plikt til å delta i de turnéer teatret måtte sende ut. Ansatte som i følge arbeidsavtalen har turnéplikt utover dette, kompenseres med et fast plikttillegg (se 5.2.5.1).
 
Den enkelte ansatte kan for hver sesong reservere seg mot turnédeltagelse ut over 120 turnédager. 
 
Gravide kvinner fritas for turnéplikt.
 
5.2.1.4  Turnéfri
En ansatt med mer enn 240 turnédager med overnatting innenfor en periode på inntil 3 år har rett til en turnéfri periode på 6 måneder. Andre ordninger kan avtales lokalt.
 
5.2.2 Definisjoner
5.2.2.1  Tidsperiode

Der avtalen henviser til år er dette å forstå som en sesong, dvs 1. august til
31. juli.
 
5.2.2.2  Turnédag
Som turnédag defineres dag med forestilling(er) utenfor teatrets egne lokaler samt prøve- og riggedag i de samme lokalene.  Som turnédag regnes også reise- og fridag, unntatt fridag og disponibel dag hjemme. Hva som er teatrets egne lokaler avtales lokalt.
 
5.2.2.3  Oppsøkende teater:
Reise og forestilling(er) fra eget teater uten overnatting, som ligger innenfor tidsrommet kl. 08.00 – 16.00 eller 18.00 – 23.00 regnes ikke som turné, men som oppsøkende teater. Dersom det er mer enn 4 slike reisedager på en uke, skal lørdag og søndag være arbeidsfri.
 
5.2.2.4  Hjemsted
Som hjemsted defineres teatrets kontoradresse.
 
5.2.3  Gjennomføring av turné
5.2.3.1  Reiserute, transport og bemanning

Reiserute, transport og bemanning skal drøftes med de tillitsvalgte så tidlig som mulig og fastsettes senest 4 uker før avreise. Endringer kan deretter bare skje i samråd med de tillitsvalgte.
 
5.2.3.2  Ekstraoppgaver på turné
For ansatte som på turné skal utføre arbeidsoppgaver ut over sin arbeidsavtale skal det inngås avtale om omfanget av og godtgjøringen for dette.
 
For funksjonen som turnéleder skal det inngås særskilt avtale om godtgjøring.
 
Hvor bærehjelp ikke møter skal ansatte som må ta dette arbeidet godtgjøres med B-regulativets trinn 1 for inn- og/eller utbæring.
 
Ansvarlig for tekniske arbeidsområder som er innplassert i lønnsramme T2 skal i turnétiden og i forbindelse med oppsøkende teater gis 3 ekstra lønnstrinn.
 
5.2.3.3  Innkvartering
Teatret sørger for at innkvartering skjer på hotell av vanlig god standard, der den enkelte ansatte skal ha eget værelse med bad/dusj og WC. Der hvor dette ikke er mulig skal en rimelig fordeling drøftes med de tillitsvalgte.
 
5.2.3.4  Hvilerom
På spillesteder uten overnatting skal det være tilgjengelig hvilerom og mulighet for bespisning.
 
5.2.3.5  Prøve på turné
Prøve på dager med både reise og forestilling godtgjøres med B-1 i hvert enkelt tilfelle. Den ansatte skal ikke pålegges å prøve på et nytt stykke så lenge han/hun er på turné.
 
5.2.3.6  Turnépause
Dersom turnéen består av mer enn 35 turnédager skal det legges inn en turnépause på hjemstedet for hver 35. dagers periode. Turnépausen skal være minst 5 dager.
 
I turnépausen kan den ansatte pålegges arbeid i teatrets egne lokaler, dersom andre bestemmelser ikke er til hinder.
 
5.2.4 Arbeidstid/reisetid
5.2.4.1  Gjennomsnittsberegning

Gjennomsnittsberegning av arbeidstid legges til grunn for alle turnédager
(aml §10-5, pkt 2), og den gjennomsnittlig arbeidstid på turnédager skal ikke overstige 35,5 timer pr uke (jfr § 3.1.4.1). Dette innebærer at arbeidstiden ikke 

- er over 54 timer i noen enkelt uke
- er over 10 timer på noen enkelt dag
- medfører lengre arbeidstid enn 38 timer pr uke (aml §§ 10-4 og 10-5) i mer enn 6 uker i sammenheng.
 
Det arbeides 6 dagers uke.
 
5.2.4.2  Arbeidsplan
Det skal utarbeides en arbeidsplan som viser den enkelte ansattes planlagte arbeid og fritid på turnéen, jfr aml § 10-3. 
 
5.2.4.3 Avspaseringsplan
Forut for en turné skal den ansatte gis en oversikt over hvilken periode etter turnéens slutt som opptjente timer forutsettes utlignet i. Opptjente timer skal søkes utlignet i en så kort periode som mulig. (Hele, sammenhengende dager – ikke enkelttimer).
 
5.2.4.4  Disponibel arbeidstid
Reise- og arbeidstid legges mellom kl. 0800 og kl. 2400.
 
Avreise for kunstnerisk personale kan ikke skje før kl. 1000, og ikke før kl. 0800 ved formiddagsforestillinger og ved bruk av offentlige kommunikasjonsmidler.
 
Den totale medgåtte reise- og arbeidstid skal ikke overstige 12 timer pr. dag.
 
5.2.4.5 Reisetid
Den effektive reisetid på turné skal ikke overstige 4 ½ timer på dager med forestilling. På rene reisedager skal effektiv reisetid ikke overstige 7 timer, men kan forlenges til 10 timer når det kun benyttes offentlige kommunikasjonsmidler på den aktuelle dagen. Reisetidsbegrensningen gjelder ikke på utreise- og hjemreisedager. 
 
5.2.4.6 Registrering av arbeidstid
Den reelle arbeidstid, som omfatter alle timer til lossing, lasting, opp- og nedrigg samt prøve- og forestillingstid, registreres. Reisetid registreres som ¼ tid. På rene reisedager registreres reisetiden time for time. Frammøte før forestillingens start avregnes med minst 30 minutter. 
 
5.2.4.7 Pause før forestilling
Før frammøte til forestilling skal det være en tilfredsstillende pause sett i forhold til rigge- og forestillingstid samt arbeidsoppgavenes omfang. Pausens lengde avtales mellom turnéleder og tillitsvalgte. Er pausen kortere enn 1 time registreres denne som arbeidstid.
 
5.2.4.8 Arbeids- og reisefri periode
Det skal i løpet av et døgn være en sammenhengende arbeids- og reisefri periode på minst 11 timer. Se også aml § 10-8 pkt 1.
Det skal hver uke være en sammenhengende arbeids- og reisefri periode på minst 36 timer, (jfr  aml § 10-8, pkt 2.) 
 
5.2.4.9 Overtid
Arbeid som går ut over begrensningene i § 5.2.4 er overtid jfr. Fellesbestemmelsene §§ 3.5.4 og 3.5.5.  Reisetid inngår med ¼ tid i beregning av overtid. Evt. reisetid mellom kl 2400 og kl. 0800 inngår med full tid.
Prøve som er godtgjort i henhold til § 5.2.3.5 inngår ikke i beregning av overtid.
 
5.2.5  Godtgjøringer
Tilleggene som utbetales etter denne paragraf skal være pensjonsgivende.
 
5.2.5.1  Plikttillegg:
Ansatte som ifølge arbeidsavtalen har turnéplikt utover 30 dager, kompenseres med et fast tillegg: B-regulativets trinn 30
For turnevirksomhet utover 30 dager som ikke er fastsatt i arbeidsavtalen, skal det inngås lokal særavtale mellom arbeidsgiver og de lokale tillitsvalgte.
 
5.2.5.2 Ulempetillegg:
Dette er godtgjørelse for ulempen knyttet til
- å være vekke fra hjemmet
- reiser og medgått reisetid
- uregelmessig arbeidstid på skiftende arbeidssteder 
 
Tilleggene er pr dag:
- dag 1-30 kr. 600
- dag 31-60  kr. 625
- dag 61-90  kr. 650
- dag 91-120  kr. 750
- dag 121-  kr. 825
 
Overgangsordning for §§ 5.2.5.1 og 5.2.5.2:
 
Arbeidstaker som er ansatt før 01.05.00 beholder minst de godtgjøringer som følger av tidligere tariffbestemmelser for turné så lenge ansettelsesforholdet består. 
 
5.2.5.3 Reise og arbeid mellom kl 24.00 og 08.00
For arbeid mellom kl 24.00 og 08.00 utbetales det i tillegg til ordinær lønn 100 %
pr. påbegynt time. Samme sats benyttes for reise såfremt ikke natt-tillegg eller soveplass benyttes. 
 
5.2.5.4 Reise og arbeid på fridag
Må det reises eller arbeides på fridager som ikke erstattes med andre avtalte fridager, betales det et tillegg til ordinær lønn 100 % for hver påbegynte time.
 
5.2.5.5 Utreise og hjemreise
Ved utreise og hjemreise dekker teatret den ansattes merutgifter til reise mellom bolig og teatrets kontoradresse.
 
5.2.5.6 Sen ankomst til hjemsted
Ved ankomst etter kl 23.00 til teatrets kontoradresse dekkes taxi til den ansattes bolig. Teatret kan i stedet velge å dekke overnatting. 
 
5.2.5.7  Nattillegg
Den ansatte får utbetalt natt-tillegg bare når et bestilt hotellrom ikke blir belastet teatret.  
 
5.2.6 Særbestemmelser Carte Blanche
5.2.6.1 
Statens reiseregulativ for innenlandsreiser gjelder i Norge og Europa. Måltidstrekk          foretas iht. ”Særavtale for reiser utenlands for statens regning”.
 
For reiser utenfor Europa drøftes diettgodtgjørelsen i det enkelte tilfelle minst fire uker før avreise.
 
5.2.6.2 
All reisetid registreres time for time. På dager som ikke er rene reisedager kan arbeidstiden forlenges med inntil tre fjerdedel av reisetiden, men ikke mer enn tre timer.
 
5.2.6.3 Lokaler til oppvarming/ uttøying.
Det skal legges til rette for oppvarming/uttøyning for danserne ved forestillingsavvikling på turné. I den utstrekning det er mulig, vil teatret sørge for at danserne disponerer lokale for oppvarming før prøve- og forestilling.
 
5.2.6.4 Prøve på turné
Prøve på dager med både reise og forestilling godtgjøres med B-1 i hvert enkelt tilfelle. Den tilsatte skal ikke pålegges å prøve på et nytt stykke så lenge han/hun er på turné.
Danseren kan ikke unntatt under helt ekstraordinære omstendigheter innkalles til prøve samme dag som danseren medvirker i premiere. Med premiere forstås første forestilling i ny produksjon. Slik prøve godtgjøres med ½ arbeidsdag tjenestefri i hvert enkelt tilfelle. Fritiden legges snarest mulig etter hjemkomst fra turne i samråd med tillitsvalgte for danserne.
 
5.2.6.5 
Før forestillinger og generalprøver skal det i tjenestetiden inngå minst 1 time til oppvarming, sminke og kostyme, og ½ time til uttøying, avsminking og dusj. Før kveldsprøver skal det i tjenestetiden inngå minst en ½ time til oppvarming i forkant av kveldsprøvens start, og ytterligere ½ time dersom det kreves sminke og kostyme. Prøveleder skal vurdere om forestillingen/generalprøven/ kveldsprøven krever lengre forberedelsestid. Et hvert tjenestemøte skal avregnes med minst 3 timer. Avregning for tjenestetid avrundes oppad til nærmeste halve time.
 
5.2.6.6 
På turné skal det være minst 4 timers opphold mellom prøvetidens slutt og oppmøte til forestillingen/ kveldsprøven. Avvik kan avtales dersom produksjonen krever det.