Skriv ut

§3 Oppsigelse


3.1 Skriftlighetskrav
      Oppsigelse skal skje skriftlig.

3.2 Oppsigelsesfrister

3.2.1 Som hovedregel gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 3 måneder regnet fra oppsigelsestidspunktet.

3.2.2 For øvrig kommer de særlige oppsigelses­fristene i arbeidsmiljølovens (AML) § 15-3, nr. 2 - 9 til
anvendelse.

3.3 Innskrenkning/rasjonalisering
      Ved innskrenkning skal, under ellers like vilkår, de med kortest tjeneste sies opp først. Jfr. for øvrig arbeidsmiljølovens § 15-7, nr. 2 og Hovedavtalen. Ved gjeninntakelse skal de med lengst ansien­nitet tas inn først.

3.4 Omplassering
      Ved omplassering/overgang til lavere lønnet stilling i samme virksomhet pga. sykdom, skade, rasjonalisering eller andre grunner som ikke skyldes arbeidstakerens forhold, skal arbeidstakeren beholde sin nåværende lønnstrinnsplassering som en personlig ord­ning.
3.5 Annet
Det vises for øvrig til arbeidsmiljølovens kap. 15 og 16.