NTO Avtaler > DNO & B - Fagforbundet/MFO/NTL/NLL/Nito > Kapittel 4 - Leilighetsvis ansatte > 4.4 Leilighetsvis ansatte sangsolister (gjestespill)
Skriv ut

4.4 Leilighetsvis ansatte sangsolister (gjestespill)


4.4.1 Generelt
Disse bestemmelsene gjelder for sangsolister som ansettes av DNO&B for medvirkning i en bestemt produksjon. Når det ikke er gjort særskilt unntak gjelder bestemmelsene også for ansettelse av reserver.
Disse bestemmelsene, så vel som særbestemmelsene for sangsolistene forøvrig, gjelder ikke for DNO&Bs spesielle engasjementer av gjestesolister for medvirkning i en eller et begrenset antall forestillinger i en produksjon.
 
4.4.2 Ved ansettelsen skal det opprettes ansettelsesavtale (kontrakt) på standard formular som DNO&B og Musikerens fellesorganisasjon /Norsk Operasangerforbund er enige om.
Ansettelsesperioden regnes i prøvetiden fra og med første ensembleprøve (tidligst 2 uker før registart) til og med generalprøve, og videre for den enkelte dag med forestilling hvor sangeren forutsettes å medvirke. Innkalling til ekstraordinære prøver etter premiere anses som ansettelse på samme måte som forestilling.
 
Leilighetsvis ansatte sangsolister skal om mulig gis like lang prøvetid og like mange musikalske og sceniske prøver som de fast ansatte solistene.
 
4.4.3 Leilighetsvis ansatte sangsolister forhandler individuelt om lønn ved inngåelse av ansettelsesavtale.
Den samlede lønnen for ansettelsesperioden skal vurderes i forhold til rollens størrelse; prøveperiodens lengde; antall forestillinger, eventuelle turnéforestillinger og forestillingenes spredning over tid; samt sangerens ansiennitet. Den samlede lønnen skal harmonere med den lønnen en fast ansatt sanger med samme ansiennitet mottar for en tilsvarende rolle.
 
Det skal avtales og framgå av ansettelsesavtalen hvor mye av den samlede lønnen som er lønn i prøvetiden, og hvor mye som er lønn for forestillinger. Lønnen for forestillingene skal oppgis pr. forestilling og samlet.
 
Ved ansettelse av reserver skal det avtales lønn for prøvetiden og for beredskap i forestillingstiden. Det skal i tillegg avtales lønn pr. forestilling for eventuell inntreden.
 
Ekstraordinære prøver etter premiere lønnes med minst kr 919,50 pr. prøvedag.
 
4.4.4 Sykdom skal legitimeres med legeattest (sykemelding).
Sykepenger som betales av DNO&B i hht. til Folketrygdlovens bestemmelser skal
a) i prøvetiden tilsvare avtalt lønn i det samme tidsrommet;
b) ved sykdomsforfall fra forestillinger tilsvare 30 % av avtalt lønn pr. forestilling.

Opptjeningstid og arbeidsgiverperiode, jf Folketrygdloven §§ 8 18 og 8 19 regnes i denne sammenheng som fortløpende tid fra ansettelsesperiodens begynnelse. DNO&Bs forpliktelser opphører senest ved ansettelsesperiodens utløp.
 
Feriepenger beregnes og utbetales i hht. Ferielovens bestemmelser.
DNO & B - Fagforbundet/MFO/NTL/NLL/Nito