Skriv ut

4.5 Leilighetsvis ansatte korsangere


4.5.1 Definisjoner
Disse bestemmelsene gjelder som tilleggsvilkår for korsangere som tilsettes for medvirkning i en bestemt produksjon. Med forestilling i disse bestemmelsene menes også konserter og lignende
 
 
4.5.2 Tilsetting og oppsigelse
Ved tilsetting skal korsangeren ha skriftlig arbeidsavtale i hht. arbeidsmiljøloven §§ 14 5 og 14 6.
 
Det skal fremgå av arbeidsavtalen hvor mange prøver og forestillinger korsangeren skal medvirke i. Tidspunktet for prøvene og forestillingen skal gjøres kjent for korsangeren senest 4 uker før første prøve. Endringer kan deretter bare gjøres i forståelse med korsangeren.
 
Dersom det skal gjøres opptak eller kringkasting m.v. fra den eller de produksjonene som korsangeren skal medvirke i, jf åndsverkloven § 42, skal dette også fremgå av arbeidsavtalen.
 
Tilsettingsperioden regnes i prøveperioden senest fra og med første ensembleprøve til og med generalprøve, og videre for den enkelte dag med forestilling hvor korsangeren forutsettes å medvirke. Innkalling til ekstraordinære prøver etter premiere anses som ansettelse på samme måte som forestilling.
 
En leilighetsvis tilsetting korsanger skal om mulig gis like lang prøvetid og like mange musikalske og sceniske prøver som de fast ansatte korsangere. Dersom det ikke er mulig skal korsangeren gis lønnsmessig kompensasjon som for en tilsvarende prøvetid.
Ved oppsigelse gjelder det en gjensidig frist på 14 dager regnet fra oppsigelsestidspunktet.
 
4.5.3 Lønn for forestillinger
Forestilling inntil 3 timers varighet skal lønnes med kr 1 719.- pr. forestilling. For særlig krevende oppgaver av solistisk karakter skal det betales tillegg etter individuell avtale. For forestilling på søndag eller helligdag (kl.00.00 – kl. 24.00) skal det betales kr 28,50 i tillegg pr. påbegynte time.
 
Forestillingstid ut over 3 timer skal lønnes for hver påbegynte halvtime på grunnlag av korsangerens timelønn i hht. pkt 4.5.3.
 
For utførelse av solopartier, evt. også sammen med ordinær kortjeneste, gjelder de samme vilkårene som for fast ansatte korsangere.
 
4.5.4 Lønn for prøver
Prøve inntil 3 timers varighet skal lønnes med kr 1 236- pr. prøve. For særlig krevende oppgaver av solistisk karakter skal det betales tillegg etter individuell avtale. Prøver ut over 3 timer skal lønnes for hver påbegynte halvtime på grunnlag av korsangerens timelønn i hht. pkt.4.1. Pålagt frammøte før prøvens begynnelse og pålagt eller nødvendig tilstedeværelse etter prøvens slutt skal regnes med.
 
Det skal betales lønn for den oppsatte tjenesten selv om prøven blir kortere eller avlyses. Med oppsatt tjeneste menes prøve som er satt opp i tjenesteplan.
 
Generalprøve med publikum lønnes som forestilling.
 
4.5.5 Overtid
For forestillinger eller prøver som varer ut over den oppsatte tjenesten, skal det betales lønn tillagt overtidstillegg.
 
For tjeneste etter kl. 23.00 skal det betales lønn tillagt overtidstillegg.
 
4.5.6 1. og 17. mai
For forestilling på 1. og 17. mai skal det betales 100 % tillegg til lønn i hht. Pkt 4.5.3
 
 
 
DNO & B - Fagforbundet/MFO/NTL/NLL/Nito