Skriv ut

Bilag til overenskomst mellom NTO og NScF og NSc


Normalkontrakt for tilsetting av koreograf for enkeltstående produksjon

 

 

 


 

BILAG TIL OVERENSKOMST MELLOM NTO OG NORSKE SCENOGRAFER

 

Normalkontrakt for enkeltstående produksjon

 

 

 


KONTRAKT

 

mellom

 

 

___________________________________

 

og

 

___________________________________

(kostymedesigner)


Det er i dag inngått følgende kontrakt som er underlagt de generelle bestemmelser i den til enhver tid gjeldende overenskomst mellom Norsk teater- og orkesterforening og Norske Scenografer:

 


§1


Teatret engasjerer:

 

___________________________________________________________

 

som kostymedesigner i forbindelse med oppsetningen av

 

___________________________________________________________

 

 


§2

Forestillingen antas å være premiereklar ca.: _______________

 

Kostymedesigneren forplikter seg derfor til å levere tegninger og materialbeskrivelse senest den _______________

 


 

 

 

§3

 


Honoraret er kr.: _______________

 

Honoraret og feriepenger forfaller til betaling som angitt i § 3.10 og § 3.12 i overenskomsten.

 

 

 


§4

Kostymedesignerens arbeid presenteres i form av tegninger og stoff-/materialprøver.

 

Det forutsettes at oppgaven etter avtale er løst slik at den kan realiseres innenfor teatrets tekniske og økonomiske rammer.

 


§5

Kostymedesigneren har rett og plikt til å bistå teatret under utførelse av den aktuelle oppgaven - dette omfatter deltakelse i presentasjonsmøter, produksjonsmøter etc., veiledning til verkstedene i produksjonsfasen og deltakelse i avsluttende prøver, premieren innbefattet.

 

Denne rett og plikt til tilstedeværelse avtales ved kontrakt-inngåelse og er inntil 30 dager. Ved oppgaver hvor honoraret er avkortet skal tilstedeværelsen reduseres tilsvarende. I særlige tilfeller kan det avtales en utvidet tilstedeværelse

Jfr. § 3.4 i avtaleverket.

 

__________________________________________

 


 

 

 

§6

Den scenografiske løsningen skal ta hensyn til de ansattes helse, miljø og sikkerhet.

 

§7

Kostymedesigneren samtykker i at forestillingen tas opp på video til dokumentasjonsbruk.

(Punktet strykes hvis samtykke ikke gis.)

   

§8

Denne kontrakt er utferdiget i 3 eksemplarer, hvorav partene har fått ett hver, og en sendes Norske Scenografer.


_________________, den ________________

 

 

 

 

________________________________ _________________________________

(for teatret) (kostymedesigner)

 

 

 


BILAG TIL OVERENSKOMST MELLOM NTO OG NORSKE SCENOGRAFER

 

Normalkontrakt for enkeltstående produksjon

 

 

 


KONTRAKT

 

mellom

 

___________________________________

 

og

 

___________________________________

(scenografen)


Det er i dag inngått følgende kontrakt som er underlagt de generelle bestemmelser i den til enhver tid gjeldende overenskomst mellom Norsk teater- og orkesterforening og Norske Scenografer:


§1


Teatret engasjerer:

 

___________________________________________________________

 

som scenograf i forbindelse med oppsetningen av

 

___________________________________________________________

 

 


§2

Forestillingen antas å være premiereklar ca:: _______________

 

Scenografen forplikter seg derfor til å levere scenemodell senest den ______________ og arbeidstegninger senest den ______________


 

§3


Honoraret er kr.: _______________

 

Honoraret og feriepenger forfaller til betaling som angitt i § 3.10 - § 3.12 i overenskomsten.

 

 


§4

Scenografens arbeid forutsettes presentert i form av modell i avtalt målestokk samt fyldesgjørende arbeidstegninger etter anvisning av teknisk sjef. Løsningen skal etter avtale være tilpasset teatrets øvrige repertoar og lagringsforhold, eventuelt spesielle behov knyttet til turnévirksomhet. Det forutsettes at scenografen foreslår materialbruk og utarbeider foreløpig rekvisittliste.

 

Det forutsettes at oppgaven er løst slik at den kan realiseres innenfor teatrets tekniske og økonomiske rammer.

 


§5

Scenografen har rett og plikt til å bistå teatret under utførelse av den aktuelle oppgaven - dette omfatter deltakelse i presentasjonsmøter, produksjonsmøter etc., veiledning til verkstedene i produksjonsfasen og deltakelse i avsluttende prøver, premieren innbefattet.

 

Denne rett og plikt til tilstedeværelse avtales ved kontrakt-inngåelse og er inntil 30 dager. Ved oppgaver hvor honoraret er avkortet skal tilstedeværelsen reduseres tilsvarende. I særlige tilfeller kan det avtales en utvidet tilstedeværelse.

Jfr. § 3.4 i avtaleverket.

 

__________________________________________

 


 

 

 

§6

Den scenografiske løsningen skal ta hensyn til de ansattes helse, miljø og sikkerhet.

 

§7

Scenografen samtykker i at forestillingen tas opp på video til dokumentasjonsbruk.

(Punktet strykes hvis samtykke ikke gis.)

 

§8

Denne kontrakt er utferdiget i 3 eksemplarer, hvorav partene har fått ett hver, og en sendes Norske Scenografer.


_________________, den ________________

 

 

 

 

________________________________ _________________________________

(for teatret) (scenograf)


BILAG TIL OVERENSKOMST

MELLOM NTO OG NORSK SCENEINSTRUKTØRFORENING

 

Normalkontrakt for enkeltstående produksjon

 

 

 


KONTRAKT

 

mellom

 

 

___________________________________

 

og

 

___________________________________

(Sceneinstruktøren)


Det er i dag inngått følgende kontrakt som er underlagt de generelle bestemmelser i den til enhver tid gjeldende overenskomst mellom Norsk teater- og orkesterforening og Norsk Sceneinstruktørforening.


§1


Teatret engasjerer instruktøren for oppsetningen av:

 

___________________________________________________________

 

Prøvetiden er inntil _______ uker.

 

Prøvene skal påbegynnes __________

 

og forestillingen skal være premiereklar __________.

 

Prøveperiode: fra uke ______ til uke ______ 19___

 

Antall prøvedager er avtalt til: ______

 

Antall kvelds-/dobbeltprøver ______

 

Antall prøveforestillinger ______

 

Særavtaler vedr. prøvetiden:

 

___________________________________________________________

 

 


§2

 


Honoraret er avtalt til kr.: ____________

 

Prøver ut over det i § 1 i fastlagte tidsrom honoreres med kr. _________ pr. påbegynt dag.

 

Honorar og feriepenger utbetales som bestemt i overenskomstens pkt. 3.10 og 3.12 .

 

 


§3


Sceneinstruktøren samtykker i at forestillingen tas opp på video til dokumentasjonsbruk.

(Punktet strykes hvis samtykke ikke gis.)

 

 


 

 

 

 

 

 

§3

Regiløsningen skal ta hensyn til de ansattes helse, miljø og sikkerhet.

 

 

§4

Sceneinstruktøren  samtykker i at forestillingen tas opp på video til dokumentasjonsbruk.

(Punktet strykes hvis samtykke ikke gis.)

 

§5

 

Spesielle avtaler:


_________________, den ________________

 

 

 

 

________________________________ _________________________________

(for teatret) (sceneinstruktør)