Skriv ut

§11 Erstatning ved yrkesskade/yrkessykdom


11.1 Yrkesskade
Ved yrkesskade/yrkessykdom (godkjent av Rikstrygdeverket som yrkesskade) som følge av arbeid i virksomheten, tilstås en engangserstatning utregnet etter folketrygdens grunnbeløp på oppgjørstidspunktet.
 
11.2 Skade på reise
Tilsvarende erstatning som ved yrkesskade ytes når arbeidstakeren skades ved ulykke på direkte reise mellom hjem og arbeids­sted, og på tjenestereise.
 
11.3 Hvem omfattes
Alle arbeidstakere tilsatt i virksomheten omfattes av ordningen.
Arbeidstakere som har vært tilsatt i virksomheten dekkes også forutsatt at skaden ble konstatert etter 1.5.86.
 
11.4 Tap i framtidig erverv
Ved yrkesskade/yrkessykdom som fører til ervervsmessig uførhet på 100 %, settes erstatningssummen til 15 G. Erstatningen reduseres forholdsmessig hvis den ervervsmessige uførhet er lavere.
 
11.5 Menerstatning
Ved varig medisinsk invaliditet på minst 15% ytes i tillegg menerstatning på følgende måte:

- 15-30 % medisinsk invaliditet 1 G
- 30-70 % " " 2 G
- Over 70 % " " 3 G
 
11.6 Død
Når yrkesskade/yrkessykdom medfører død, utbetales et beløp på 15 G til de etterlatte som definert i § 10.3
 
11.7 Samordning av § 10 og § 11
Den samlede erstatning til de etterlatte etter § 10 og § 11 kan ikke overstige 18 G.
 
11.8 Samordning med lov om yrkesskadeforsikring
I de tilfelle lov om yrkesskadeforsikring medfører høyere erstatning enn etter ovennevnte regler ved erstatningsutmålingen, utbetales bare erstatning etter loven.  I de tilfelle der den skadelidte eller etterlatte vil oppnå høyere samlet erstatning etter § 11,  pkt. 11.1 - 11.7, enn etter lov om yrkesskadeforsikting, utbetales differansen i tillegg til erstatning etter lov om yrkesskadeforsikring.
 
11.9 Forsikringsplikt
Virksomheten plikter å tegne forsikring som dekker ovennevnte ytelser, jfr. for øvrig § 10.
 
11.10 Dekning av utgifter
Under sykdomsfravær som følge av ulykkes­tilfelle i tjenesten, får den skadede i tillegg til lønn etter 
§ 8.2, dekket alle utgifter til lege, medisin og forbindingssaker, og fysikalsk behandling i forbindelse med skaden.

11.11 Utbetaling
Virksomheten plikter umiddelbart å melde skadetilfellet til forsikringsselskapet.